מדיניות פרטיות

התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הקשורה לשימוש באתר michaldalyot.co.il (להלן: “האתר”) ולשירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו ומהווה בנוסף חלק בלתי נפרד מכל הסכם התקשרות בינך לבין מיכל דליות בע”מ (להלן: “מרכז דליות“), ככל שישנו כזה.

בנוסף, מדיניות פרטיות זו נועדה על מנת להסביר לגולשי האתר על האופן בו מרכז דליות אוסף ומשתמש במידע שנמסר לו על ידך באמצעות גלישה באתר, הליך הרישום לשירותים ומוצרים המוצעים באתר ועצם השימוש שלך בשירותים השונים באתר.

עצם הגלישה באתר מהווה הסכמתך לכל התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות.

 1. רישום לקבלת מוצרים או שירותים
 • מרכז דליות יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים שונים לפי החלטתו, ויהיה רשאי לשנות בכל עת את השירותים שניתנים על ידו, או את העלות שהוא גובה עבורם (ככל שנגבית), להוסיף ולהפסיק שירותים (בתשלום או שלא בתשלום) בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא כל הודעה מראש.
 • קבלת מוצרים ו/או שירותים שונים מאת מרכז דליות (בתשלום או שלא בתשלום) עשוי להצריך רישום במסגרתו תתבקש למסור לנו פרטים אישיים אודותיך (כמו שמך המלא, כתובת מגורים, כתובת דוא”ל, מצב משפחתי ועוד). יודגש כי לא מוטלת עליך החובה למסור את הפרטים, אולם ככל שתבחר שלא למסור את הפרטים הנדרשים לא יוכל מרכז דליות לאפשר לך להשתתף בפעילות או לקבל שירותים או פעילויות הדורשים רישום.
 • מרכז דליות יהיה רשאי להסתמך על פרטים ומידע אשר יימסרו לנו על ידך, בין השאר ובמיוחד בעת הרישום, לכל דבר ועניין. בין השאר יהיה מרכז דליות ו/או מי מטעמו רשאים לפנות אליך באמצעות שימוש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום, הגברת נאמנות, ניטור, ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו השונים של מרכז דליות, על מנת למנוע כל סוג של הונאה או פעילות לא חוקית אחרת – הכל בכפוף להוראות כל דין.
 • ככל שתבחר להרשם לשירות או מוצר כזה או אחר במסגרת האתר, הנך מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמה שבחרת עבור הרישום בסודיות ולדווח למרכז דליות (בכתובת office@michaldalyot.co.il) במקרה שבו תגלה שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך. ככל שלא תעשה כן, הנך עשוי להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים) אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. כמו כן הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או בסיסמה של אחר ולא להרשם לקבלת שירותים ו/או מוצרים בשמם של צדדים שלישיים.
 • מובהר כי מרכז דליות וכל הפועלים מטעמו אינם אחראים על אמיתות הפרטים אשר יימסרו על ידך במסגרת הליך טחר יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו לך ו/או לכל צד שלישי עקב הסתמכוכם על הפרטים ו/או המידע כאמור ושימוש שלנו בפרטים ובמידע אלו.

  

 1. עוגיות
 • מובהר כי השימוש באתר, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו, שימוש בפרטיכם לשם אספקת שירותים שונים, פרסומות מותאמות, תפעול ופיתוח האתר, בדיקות תקינות ותחזוקה הקשורים באתר, גביית כספים, ביצוע תשלומים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, משלוח עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי (במידה וניתנה הסכמתכם לכך), יצירת קשר עמכם, וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים במידע, בשירותים ובתכנים שבאתר, בכל דרך חוקית שימצא מרכז דליות לנכון, לרבות באמצעות “עוגיות” (“cookies”). מרכז דליות מאפשר גם לצדדים שלישיים לשתול עוגיות בציד הקצה שברשותך ועושה גם שימוש בעוגיות שמקורם בצדדים שלישיים (לרבות Google Analytics) – האופן בו אותם צדדים שלישיים עושים שימוש בעוגיות כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולא למדיניות הפרטיות של מרכז דליות.
 • הנך יכול למחוק את העוגיה בכל שלב מציוד הקצה שברשותך. כמו כן, הנך יכול לבחור מראש שלא לאפשר לאתר לאחסן עוגיות בציוד הקצה שברשותך, וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן או מערכת האבטחה של ציוד הקצה. יחד עם זאת, נטרול אפשרות אחסון העוגיות עלול לגרום לכך כי לא תוכל להשתמש בשירותים ובתכונות ותכנים המופיעים באתר, כולם או חלקם.
 • האתר עשוי לכלול בתוכו קישורים (hyperlinks) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים ברשת האינטרנט ואשר חיצוניים לאתר. למען הסר ספק מרכז דליות אינו שולט, מפקח או אחראי על המידע המתפרסם במקורות חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים חיצוניים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה ולא תתפרש כהסכמה של מרכז דליות, במפורש או במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה למהימנותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות וכל היבט אחר.

 

 1. דיוור; פנייה למשתמשי האתר
 • שימוש באתר, הרשמה לשירותים שונים המוצעים במסגרתו ואישורך לקבל דיוור מעידים על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת, דיוור, עדכונים, התראות וכד’ ממרכז דליות ו/או מי מטעמו, כאמור בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (להלן: “חוק התקשורת“). דברי הפרסומת ישלחו אליך, בין השאר, לפי המידע שמסרת באתר במהלך הרישום לשירותים על ידי מרכז דליות או באמצעות מפעיל שירות דיוור.
 • בהתאם להוראות חוק התקשורת בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לנו על סירובך לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב לכתובת: office@michaldalyot.co.il

 

 1. איסוף ושימוש במידע
 • מרכז דליות יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שיאסף על ידו בנוגע לדפוסי השימוש באתר, תכנים או פרסומות אותם קראת, השירותים וההצעות שהתעניינת בהם, מיקומך בעת השימוש, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות או לתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. זאת, בין השאר ומבלי למצות, לצורך יצירת קשר עמך, דיוור ישיר, תפעול, פיתוח ושיפור האתר, גבית כספים ומסירת מידע לצדדים שלישיים (כמפורט בסעיף 4.2 להלן).
 • מרכז דליות לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:
 • אם תרכוש מוצרים ושירותים המסופקים על ידי מרכז דליות בשיתוף עם מצדדים שלישיים, יועברו לצדדים שלישיים אלה פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך ככל שניתנה הסכמתך לכך.
 • לשם השלמת הליך רכישת ותשלום עבור מוצרים או שירותים המוצעים באתר. לשם הסר ספק שירותי הסליקה אינם מסופקים על ידי מרכז דליות ישירות אלא על ידי צדדים שלישיים והם כפופים לתנאי השימוש של גופי הסליקה הרלוונטיים. מרכז דליות, מנהליו, עובדיו, נציגיו ו/או מי מטעמו אינם אחראים על תנאי השימוש של צדדים שלישיים אלו ויהיו פטורים מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי מרכז דליות.
 • בכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק לגוף או לרכוש שלך, או של צד שלישי.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין מרכז דליות שתצריך את חשיפת פרטיך;
 • בכל מקרה בו יסבור מרכז דליות, על פי שיקול דעתו, כי בוצעה על ידך באתר פעילות המנוגדת לדין;
 • אם יתקבל צו על ידי רשות מדינתית מוסמכת המורה למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי;
 • במקרה שמרכז דליות יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם גוף אחר ובלבד שאותו גוף יקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות כפי שקיימת באותה עת.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מרכז דליות רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, השירותים והתכנים המוצעים במסגרתו.

 

 

 1. זכויותיך כמשתמש האתר
 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 • בנוסף, אם המידע שבמאגרנו משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית“), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב (באמצעות פנייה אלינו בדוא”ל: office@michaldalyot.co.il או בדואר לכתובת: מרכז דליות קפלן 17 תל אביב תוך ציון פרטיך לשם עדכון בדבר מחיקת פרטיך מהמאגר כמפורט להלן) שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה אנו נמחק את המידע הדרוש לנו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר אצלנו, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לנו לפעול כאמור.
 • למען הסר ספק יובהר כי מחיקת מידע כאמור לעיל עשוי למנוע ממך פעילויות שונות באפליקציה ו/או למנוע ממך מלקחת חלק בפעילויות כאלו או אחרות אשר יבוצעו על ידינו ו/ו על ידי מי מטעמנו בעתיד.

 

 1. שונות
 • מדיניות הפרטיות חלה על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר שהוא כשיר לזכויות ולחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל. השימוש בלשון זכר במדיניות הפרטיות הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים ולהיפך.
 • מרכז דליות שומר לעצמו את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת מדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד.  
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי
  פרשנות.

 

עדכון אחרון 27.8.2020